Mô Hình Lắp Ráp Lego Gấu Bearbrick 35cm Xếp Hình Trưng Bày Trang Trí BB35 (2023)

Mã số SP

BB35

Giá bán :197,500 VNĐ

SẢN PHẨM BAO GỒM: Hạt lego, hộp đựng

KÍCH THƯỚC : ~35cm

KÍCH THƯỚC MẢNH GHÉP: Hạt 8mm

PHÂN LOẠI: Khách hàng xem trong phần mã sản phẩm

MÀU SẮC: Nhiều màu sắc đa dạng, phong phú

MẪU MÃ: Nhiều hình và nhân vật Bearbrick khác nhau

CHẤT LIỆU: Nhựa ABS
❗ Lưu ý: Các loại khối xếp hình phù hợp với lứa tuổi từ 6 trở lên.

Tình trạng

Còn hàng

:

6803 Trắng xám hoa 6801 Trắng tim vàng 6785 Trắng hoa 6784 Hồng Hoa 6783 Đen hoa 6777 Trắng xám tim 6756 Gấu cam 6738 Trắng hồng 6698 Hồng mắt X 6697 Xanh mắt X 6696 Vàng cam 6693Trắng trong suốt 6692 Hồng tim 6688 Phi hành gia 01 6687 Phi Hành Gia 02

'); // cảnh báo('sadf'); url="https://tepota.vn/xuliajax.php?mucluc=loadsize&sanphamid="+sanphamid+"&mausacid="+mausacid; // cảnh báo(url); $.ajax({url:url,dataType:'json',beforeSend:function(){ShowLoading($("body"),"fixed")},success:function(n){ //alert(n.soluong ); // $(".datakichthuoc").html(n.contentsize), // $(".ajaxtinhtrang").html(n.tinhtrangtt), // $(".ajaxsoluong").html(n. soluong), $(".ajaxnumber").html(n.giamoi), // $("#mua-sản-phẩm").html(n.nutdathang), setInterval(HideLoading($("body")),300 );/*,$("html, body").animate({scrollTop:$(".main-layout").offset().top-70},550);*/ },complete:function() {} }); }/* function fn_set_option_value(sizeid,mausacid){ url="https://tepota.vn/xuliajax.php?mucluc=loadsoluong&sizeid="+sizeid+"&mausacid="+mausacid; $.ajax({url:url,dataType:'json',beforeSend:function(){ShowLoading($("body"),"fixed")},success:function(n){ // alert('adsf' ); $(".datakichthuoc").html(n.contentsize), $(".ajaxtinhtrang").html(n.tinhtrangtt), $(".ajaxsoluong").html(n.soluong), $(" .ajaxnumber").html(n.giamoi), $("#mua-sản-phẩm").html(n.nutdathang), setInterval(HideLoading($("body")),300); },complete:function( ){} }); }*/ /* jQuery(document).ready(function() { if($('.mausac .activecolor').length >0) { mausacid=$('.mausac .activecolor').attr('data' );//alert(mausacid);sanphamid=2390;img=$('.mausac .activecolor').attr('imgdata'); mausac_change_options(sanphamid,mausacid,img); } });*/

Số lượng

-

+

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Van Hayes

Last Updated: 01/11/2023

Views: 5237

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Van Hayes

Birthday: 1994-06-07

Address: 2004 Kling Rapid, New Destiny, MT 64658-2367

Phone: +512425013758

Job: National Farming Director

Hobby: Reading, Polo, Genealogy, amateur radio, Scouting, Stand-up comedy, Cryptography

Introduction: My name is Van Hayes, I am a thankful, friendly, smiling, calm, powerful, fine, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.